ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Magyar Jégkorong
Szövetség (a továbbiakban: MJSZ) által üzemeltetett https://ersteligatv.hu URL-en elérhető
weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett élő online és archív videók
megtekintésére (a továbbiakban együtt: „Tartalmak”) vonatkozik és ennek keretében a
Tartalmak megtekintésére Néző személyek (továbbiakban: „Néző”) jogait és kötelezettségeit
tartalmazza (az MJSZ és Néző a továbbiakban együttesen: „Felek”).
A Tartalmak megtekintésére történő jelentkezéssel a Néző kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et
megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben
a Néző a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, az elérésre nem jogosult.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető tartalmak esetében a Magyar Jégkorong Szövetség,
  melynek adatai a következők:
  Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
  E-mail cím: ersteligatv@icehockey.hu 
  Adószám: 19011448-2-42
  Nyilvántartási szám: 01-07-0000014
  1.2. Jelen ÁSZF a Tartalmak megtekintésére történő jelentkezéssel kapcsolatban teljeskörűen
  szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.
  1.3. MJSZ kijelenti, a Néző pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az
  ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben azok
  elfogadják az e-mail üzenetet írásbeliként.
  1.4. A Tartalmak megtekintési jogának megszerzésére a Weboldalon keresztül lehet
  jelentkezni, az ÁSZF-ben meghatározott módon.
  1.5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért
  kizárólag a Néző felel. Az MJSZ kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott
  adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül

fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt e-
mail címen van lehetőség.

1.6. Felek között a Tartalmak megtekintésére jelentkezés az MJSZ visszaigazolásával jön létre.
A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem
hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a
kiállított nyugta igazolják, amelyeket az MJSZ számvitelre és adózásra vonatkozó
jogszabályokban meghatározott ideig őriz.
1.7 A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 1. Jelentkezés a Tartalmak megtekintésére

2.1. A Néző a Tartalmakkal kapcsolatos részletes információkat a Weboldal vonatkozó URL-
jein érheti el. Ha több információra van szüksége a Tartalmakról, lépjen kapcsolatba velünk a

fentebb megadott e-mail címen a tárgyban jelezve: Erste Liga TV.
2.2. Az egyes Tartalmak megtekintéséért fizetendő díj az adott Tartalom oldalán kerül
feltüntetésre. A fizetendő ár általános forgalmi adót tartalmazó bruttó árként van feltüntetve.
2.3. A Tartalmak megtekintési díja változtatásának jogát az MJSZ fenntartja azzal, hogy a
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a
Weboldalon az MJSZ minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a szolgáltató nem köteles a Tartalom megtekintését
hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő hozzáférést, amelynek
ismeretében a Néző elállhat vásárlási szándékától.
2.4. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az MJSZ csak akkor fogadja el, ha a Néző a
hozzáférés megvásárlásánál valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az MJSZ-t semmilyen
felelősség nem terheli a Néző által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési
adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért.
2.5. Az MJSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl.
versenyérdek-ellentét miatt.
2.6. A jelentkezés menete
A Néző az adott Tartalom megtekintéséhez kötődő megtekintési díj megfizetésével szerez
jogot a tartalom megtekintésére, melyet a Weboldal, adott Tartalomhoz kapcsolódó
jelentkezési oldalon, a fizetés gombra kattintva tehet meg számlázási és regisztrációs
adatainak megadása után. A sikeres tranzakció után az élő adás nézéséhez a Weboldalba
épített lejátszón van lehetőség. A Néző a jelentkezés elküldésével (a fizetéssel) elfogadja a
jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését.

 1. Fizetési feltételek
  A Néző megtekintési díjat bankkártyával fizeti az Inplayer fizetési rendszeren keresztül. Az
  online kártyás fizetés az Inplayer Ltd. (16-19 Eastcastle Street, Fitzrovia, London, W1W 8DY,
  United Kingdom) által üzemeltetett oldalon történik. Az Inplayer Általános Szerződési
  Feltételei itt olvashatók: https://inplayer.com/terms/

A befizetésről a nyugtát az angol székhelyű Inplayer biztosítja az angol jogszabályoknak megfelelően és emailben juttatja el a Néző részére az általa a jelentkezéskor megadott e-
mail címre.

 1. A Néző jogai és kötelezettségei
  4.1. A Nézőnek jogában áll a Tartalmakat online elérni, megtekinteni élőben az élő adás ideje
  alatt, archívum esetében pedig a megtekintési díjban foglalt időtartam alatt korlátlan

számban. A Tartalmak megtekintési jogát a Néző nem adhatja kölcsön, bérbe vagy
haszonbérbe. A Néző nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
4.2. A Tartalmakról tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont
megszegése a Néző hozzáférésének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az MJSZ a
megtekintési díjat nem téríti vissza.
4.3. Élő Tartalmak esetén Néző kérdéseit e-mailben teheti fel, amennyiben ez a lehetőség
engedélyezve van, de nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a többi Nézőt, szereplőket,
illetve az MJSZ jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

 1. Az MJSZ jogai és kötelezettségei
  5.1. A befizetett megtekintési díjat lemondás esetén az MJSZ abban az esetben téríti vissza, ha
  a lemondás tényét élő adás esetén annak kezdési napja előtt minimum 3 nappal a Néző
  emailen jelzi. Az élő adás kezdési napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi
  díj nem jár vissza. Archív Tartalom esetén az MJSZ abban az esetben téríti vissza a megtekintési
  díjat, ha a Néző még egy alkalommal sem használta a hozzáférését az adott Tartalom
  elérésére.
  5.2. Az MJSZ-nek jogában áll a Tartalmat törölni, amennyiben a Nézők száma nem éri el a
  minimális létszámot vagy ha a Tartalomhoz tartozó esemény megtartásában akadályoztatásra
  kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az MJSZ vállalja,
  hogy ilyen esetben a Nézőket a lehető leghamarabb értesíti az elmaradásról és megtekintés
  díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 14 napon belül.
  5.3. Az MJSZ jogosult a Nézőt a Tartalom eléréséből kizárni, amennyiben a többi Nézőt,
  szereplőket, illetve az MJSZ jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az ÁSZF szerinti
  bármely kizárás esetén a megtekintés díja nem jár vissza.
 2. Kellékszavatosság
  6.1. A Néző – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

o Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
o A Néző a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban a Néző viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
vállalkozás adott okot.

6.2. A Néző köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő napon belül közölni. A Néző a szerződés teljesítésétől számított
kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
6.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Néző 1 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.4 A Néző kellékszavatossági igényét az MJSZ-szel szemben érvényesítheti.
6.5 A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat
hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha a Néző igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már a Néző köteles bizonyítani, hogy az általa által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Felmondási jog
  7.1. A fogyasztónak minősülő Néző a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
  szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14
  napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő
  a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Néző az felmondási
  jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az
  MJSZ-hez az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikére. A fogyasztónak minősülő
  Néző ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási
  nyilatkozat-mintát is. A Néző határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt
  határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
  7.2. Ha a fogyasztónak minősülő Néző felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a
  felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az MJSZ visszatéríti a
  Néző által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az MJSZ az eredeti
  ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Néző
  más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
  alkalmazásából kifolyólag a Nézőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 2. Adatvédelem
  Az MJSZ a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a
  Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Az
  MJSZ a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt az adatok
  kezelésekor. Néző a megtekintési jog vásárlásával hozzájárulást ad személyes adatainak az
  Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.
 3. Szerzői jog, felhasználási jog
  A Weboldalon lévő Tartalmak kizárólagos felhasználási joga térbeli korlátozás nélküli (azaz az
  egész világra szóló), reklámcélú felhasználást is lehetővé tevő, részbeni felhasználást is
  engedélyező, a felhasználás mértékét tekintve korlátlan módon az MJSZ-é. A felhasználási jog
  kiterjed a Tartalmak, annak részei, illetve annak egyes adásai, minden származékos termékére
  és jogaira, különösen valamennyi filmcélú felhasználáshoz kapcsolódó jogra (pl.: rögzítésére
  és a műpéldányok többszörözésére, valamint azok terjesztésére vonatkozó jogokra; a
  produkció, annak részei, illetve az adások bármilyen, jelen ÁSZF megkötésekor ismert, és
  ismertté váló technikával, és bármely audiovizuális vagy elektronikus hordozóra történő
  rögzítése, többszörözésére, beleértve a számítógéppel való többszörözést is); a Tartalmak,
  annak részei, illetve az adások tetszőleges felhasználásban televíziós vagy internetes sugárzás

céljából történő forgalomba hozatalának jogára; interneten vagy más digitális interaktív
módon történő (ide értve lekérhető médiaszolgáltatások – video-on-demand, pay-per-view,
internetes videószolgáltatások – webcasting, streaming, letöltés is) hasznosításának jogára, a
Tartalmak jellegzetes és eredeti alakjainak vagy elemeinek kereskedelmi hasznosításának,
illetve ilyen hasznosítás engedélyezési jogára is (merchandising jogok).

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
  10.1. A Néző a Weboldallal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén
  az MJSZ-hez fordulhat az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén.
  10.2. A Nézőnek az MJSZ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz
  benyújtására elektronikus úton az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén. A
  beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Néző által megadott elérhetőségen a
  Nézőt írásban értesítjük az eredményről.
 2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
  Amennyiben az MJSZ és Néző között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során
  nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Néző a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
  illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve
  fordulhat az MJSZ székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő
  jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Néző számára:
  o Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  o Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület,
  1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131,
  Email: bekelteto.testulet@bkik.hu)
  o Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön
törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Egyebek
  12.1. Az MJSZ minden észszerű, elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos
  üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle kifejezett vagy vélelmezett
  szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes
  vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért,
  időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az MJSZ a Weboldal
  használatával összefüggésben javasolja, hogy a Nézők tegyék meg a szükséges
  óvintézkedéseket: használjanak védelmi szoftvereket és telepítsék az operációs rendszer
  biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Tartalom megtekintésére jelentkezés feltételezi

a Néző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával
együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.2. Az MJSZ nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt
következett be. A Nézőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
kötelezettsége. Nem felelős továbbá az esetleges károkért, ha a Tartalom megtekintésére
jelentkezés során bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezik és nem felelős a
Néző számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező
meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
12.3. A Weboldalon történő jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. A
jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig
hatályos. Az MJSZ bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az
esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
12.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás
kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
Budapest, 2020. október 31.
Magyar Jégkorong Szövetség

 1. számú melléklet
  Felmondási nyilatkozatminta
  (csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
  Címzett: Magyar Jégkorong Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
  E-mail cím: ersteligatv@icehockey.hu (tárgy: Erste Liga tv)
  Adószám: 19011448-2-42
  Nyilvántartási szám: 01-07-0000014

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében: (Termék neve)
Átvétel időpontja: (Vásárlás időpontja)
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: (Dátum)