Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ) által üzemeltetett https://ersteligatv.hu URL-en elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett élő online és archív videók megtekintésére (a továbbiakban együtt: „Tartalmak”) vonatkozik és ennek keretében a Tartalmak megtekintésére Néző személyek (továbbiakban: „Néző”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az MJSZ és Néző a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Tartalmak megtekintésére történő jelentkezéssel a Néző kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Néző a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, az elérésre nem jogosult.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető tartalmak esetében a Magyar Jégkorong Szövetség, melynek adatai a következők:

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

E-mail cím: ersteligatv@icehockey.hu

Adószám: 19011448-2-42

Nyilvántartási szám: 01-07-0000014

1.2. Jelen ÁSZF a Tartalmak megtekintésére történő jelentkezéssel kapcsolatban teljeskörűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.

1.3. MJSZ kijelenti, a Néző pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben azok elfogadják az e-mail üzenetet írásbeliként.

1.4. A Tartalmak megtekintési jogának megszerzésére a Weboldalon keresztül lehet jelentkezni, az ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Néző felel. Az MJSZ kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt e-mail címen van lehetőség.

1.6. Felek között a Tartalmak megtekintésére jelentkezés az MJSZ visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított nyugta igazolják, amelyeket az MJSZ számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

1.7 A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

2. Jelentkezés a Tartalmak megtekintésére

 2.1. A Néző a Tartalmakkal kapcsolatos részletes információkat a Weboldal vonatkozó URL-jein érheti el.  Ha több információra van szüksége a Tartalmakról, lépjen kapcsolatba velünk a fentebb megadott e-mail címen a tárgyban jelezve: Erste Liga TV.

2.2. Az egyes Tartalmak megtekintéséért fizetendő díj az adott Tartalom oldalán kerül feltüntetésre. A fizetendő ár általános forgalmi adót tartalmazó bruttó árként van feltüntetve.

2.3. A Tartalmak megtekintési díja változtatásának jogát az MJSZ fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Weboldalon az MJSZ minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a szolgáltató nem köteles a Tartalom megtekintését hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő hozzáférést, amelynek ismeretében a Néző elállhat vásárlási szándékától.

2.4. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az MJSZ csak akkor fogadja el, ha a Néző a hozzáférés megvásárlásánál valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az MJSZ-t semmilyen felelősség nem terheli a Néző által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért.

2.5. Az MJSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

2.6. A jelentkezés menete

A Néző az adott Tartalom megtekintéséhez kötődő megtekintési díj megfizetésével szerez jogot a tartalom megtekintésére, melyet a Weboldal, adott Tartalomhoz kapcsolódó jelentkezési oldalon, a fizetés gombra kattintva tehet meg számlázási és regisztrációs adatainak megadása után. A sikeres tranzakció után az élő adás nézéséhez a Weboldalba épített lejátszón van lehetőség. A Néző a jelentkezés elküldésével (a fizetéssel) elfogadja a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését.

3. Fizetési feltételek

A Néző a megtekintési díjat bankkártyával fizeti az Inplayer fizetési rendszeren keresztül. Az online kártyás fizetés az Inplayer Ltd. (16-19 Eastcastle Street, Fitzrovia, London, W1W 8DY, United Kingdom) által üzemeltetett oldalon történik. Az Inplayer Általános Szerződési Feltételei itt olvashatók: https://inplayer.com/terms/ A befizetésről a nyugtát az angol székhelyű Inplayer biztosítja az angol jogszabályoknak megfelelően és emailben juttatja el a Néző részére az általa a jelentkezéskor megadott e-mail címre.

4. A Néző jogai és kötelezettségei

4.1. A Nézőnek jogában áll a Tartalmakat online elérni, megtekinteni élőben az élő adás ideje alatt, archívum esetében pedig a megtekintési díjban foglalt időtartam alatt korlátlan számban. A Tartalmak megtekintési jogát a Néző nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Néző nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.2. A Tartalmakról tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Néző hozzáférésének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az MJSZ a megtekintési díjat nem téríti vissza.

4.3. Élő Tartalmak esetén Néző kérdéseit e-mailben teheti fel, amennyiben ez a lehetőség engedélyezve van, de nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a többi Nézőt, szereplőket, illetve az MJSZ jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

5. Az MJSZ jogai és kötelezettségei

5.1. A befizetett megtekintési díjat lemondás esetén az MJSZ abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét élő adás esetén annak kezdési napja előtt minimum 3 nappal a Néző emailen jelzi. Az élő adás kezdési napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza. Archív Tartalom esetén az MJSZ abban az esetben téríti vissza a megtekintési díjat, ha a Néző még egy alkalommal sem használta a hozzáférését az adott Tartalom elérésére.

5.2. Az MJSZ-nek jogában áll a Tartalmat törölni, amennyiben a Nézők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha a Tartalomhoz tartozó esemény megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az MJSZ vállalja, hogy ilyen esetben a Nézőket a lehető leghamarabb értesíti az elmaradásról és megtekintés díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 14 napon belül.

5.3. Az MJSZ jogosult a Nézőt a Tartalom eléréséből kizárni, amennyiben a többi Nézőt, szereplőket, illetve az MJSZ jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a megtekintés díja nem jár vissza.

6. Felmondási jog

Ha a fogyasztónak minősülő Néző felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az MJSZ visszatéríti a Néző által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az MJSZ az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Néző más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Nézőt semmilyen többletköltség nem terheli.

7. Adatvédelem

Az MJSZ a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Az MJSZ a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt az adatok kezelésekor. Néző a megtekintési jog vásárlásával hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

8. Szerzői jog, felhasználási jog

A Weboldalon lévő Tartalmak kizárólagos felhasználási joga térbeli korlátozás nélküli (azaz az egész világra szóló), reklámcélú felhasználást is lehetővé tevő, részbeni felhasználást is engedélyező, a felhasználás mértékét tekintve korlátlan módon az MJSZ-é. A felhasználási jog kiterjed a Tartalmak, annak részei, illetve annak egyes adásai, minden származékos termékére és jogaira, különösen valamennyi filmcélú felhasználáshoz kapcsolódó jogra (pl.: rögzítésére és a műpéldányok többszörözésére, valamint azok terjesztésére vonatkozó jogokra; a produkció, annak részei, illetve az adások bármilyen, jelen ÁSZF megkötésekor ismert, és ismertté váló technikával, és bármely audiovizuális vagy elektronikus hordozóra történő rögzítése, többszörözésére, beleértve a számítógéppel való többszörözést is); a Tartalmak, annak részei, illetve az adások tetszőleges felhasználásban televíziós vagy internetes sugárzás céljából történő forgalomba hozatalának jogára; interneten vagy más digitális interaktív módon történő (ide értve lekérhető médiaszolgáltatások – video-on-demand, pay-per-view, internetes videószolgáltatások – webcasting, streaming, letöltés is) hasznosításának jogára, a Tartalmak jellegzetes és eredeti alakjainak vagy elemeinek kereskedelmi hasznosításának, illetve ilyen hasznosítás engedélyezési jogára is (merchandising jogok).

9. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

9.1. A Néző a Weboldallal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az MJSZ-hez fordulhat az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén.

9.2. A Nézőnek az MJSZ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Néző által megadott elérhetőségen a Nézőt írásban értesítjük az eredményről.

10. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az MJSZ és Néző között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Néző a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az MJSZ székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Néző számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Email: bekelteto.testulet@bkik.hu)
  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

11. Egyebek

11.1. Az MJSZ minden észszerű, elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az MJSZ a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Nézők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak védelmi szoftvereket és telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Tartalom megtekintésére jelentkezés feltételezi a Néző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. Az MJSZ nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Nézőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Nem felelős továbbá az esetleges károkért, ha a Tartalom megtekintésére jelentkezés során bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezik és nem felelős a Néző számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.3. A Weboldalon történő jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az MJSZ bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2020. október 31.

Magyar Jégkorong Szövetség