ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató a Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: MJSZwww.ersteligatv.hu honlapján keresztül, az Erste Liga TV szolgáltatás igénybevételére történő regisztrációval összefüggésben megvalósuló személyes adatkezelést írja le.

  1. Adatkezelő

Név: Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: Adatkezelő vagy MJSZ)

Székhely és postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Telefon: +36 1 460 6863

Fax: +36 1 460 6864

E-mail: info@icehockey.hu

  • Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A MJSZ adatvédelmi tisztviselője: Lehoczki-Gulyás Vivien

Elérhetősége: adatvedelem@icehockey.hu

  • Adatkezelés céljai és a kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EU 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján valósul meg.

Regisztráció

személyes adataz adatkezelés céljajogalap
név, e-mail címfiókregisztrációGDPR 6. cikk (1) b szerződés

Az adatkezelés a regisztrációval összefüggésben, annak törléséig, tart. Ezt követően az Adatkezelő helyreállíthatatlanul törli a kezelt adatok körében meghatározott személyes adatokat a rendszereiből.

Belépés Google, vagy Facebook fiókkal

személyes adataz adatkezelés céljajogalap
név, e-mail cím, elérhetőségek, profilképfiókregisztrációGDPR 6. cikk (1) b szerződés

Csapat preferencia beállítása

személyes adataz adatkezelés céljaijogalap
érintett által preferált csapatstatisztikai információ a regisztrált szurkolók csapatonkénti megoszlásárólGDPR 6. cikk (1) a) hozzájárulás

Az adatkezelés a csapatpreferenciával összefüggésben a hozzájárulásának visszavonásáig tart. Ezt követően az Adatkezelő törli a kezelt adatok körében meghatározott személyes adatokat a rendszereiből. Az adatkezelés hozzájárulásának visszavonása nem teszi érvénytelenné a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét, valamint nem vonja maga után a regisztráció törlését.

  • Adatbiztonság

Az MJSZ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg a mindenkori technológia állása szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  • Az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók

1., Cég neve: JWDP UK Ltd.

Címe: 3rd Floor 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT, United Kingdom

Regisztrációs száma: 14407943

2., Mackó Márk EV

Címe: 2400 Dunaújváros, Arany János u. 9.

Adószám: 68547132-1-27

További címzettek:

Az online fizetési rendszer használata során igénybe vett fizetésfeldolgozók:

  • A Stripe biztonságáról itt olvashat bővebben:
https://stripe.com/docs/security/stripe
  • A PayPal biztonságáról itt olvashat bővebben: https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/paypal-safety-and-security
  • A Braintree biztonságáról itt olvashat bővebben: https://www.braintreepayments.com/features/data-security
  • Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Az MJSZ az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, MJSZ által kezelt adatokról. Az MJSZ a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül teljesíti az Érintettek jogai gyakorlására irányuló kérelmüket.

A kérelmek beérkezésének számától és bonyolultságától függően fenti határidő további két hónappal meghosszabbítható, melynek okáról az MJSZ egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását kérni az MJSZ-től.

Az MJSZ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozási jog

Az adatkezelés jogalapja miatt fogalmilag kizárt.

  • Jogorvoslat

Amennyiben jelen adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza van, forduljon az MJSZ-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: adatvedelem@icehockey.hu

Székhely és postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Telefon: +36 1 460 6863

Az Érintett panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a MJSZ kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván a MJSZ-nél panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: 06 1/391-1400 Telefax: 06 1/391-1410

Jelen adatkezelési tájékoztató érvényes: 2023. február 10-től

Archívum:

Erste Liga TV adatkezelési tájékoztató – érvényes 2023. február 9-ig